Tín Dụng

Điều kiện vay vốn

Thể loại cho vay

Lăi suất cho vay

Các phương thức cho vay

Mức cho vay

Quy tŕnh và thời gian xét duyệt cho vay

Hồ sơ do khách hàng lập & cung cấp

Hồ sơ vay vốn
Một số mẩu biểu tham khảo

Bảng kê tài chính

Biên bản đánh giá tài sản bảo lănh

Biên bản đánh giá tài sản thế chấp

Dự án, phương án vay vốn

Giấy đề nghị vay vốn-hộ gia đ́nh

Giấy đề nghị vay vốn-Doanh nghiệp

Giấy đề nghị vay vốn-hộ gia đ́nh(không đảm bảo bằng ts)

Giấy lĩnh tiền mặt

Giấy nhận nợ

Giấy uỷ quyền vay vốn

Hợp đồng bảo lănh quyền sử dụng đất

Hợp đồng cầm cố tài sản

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Hợp đồng tín dụng

H́nh thức bảo đảm tiền vay

Không bảo đảm bằng tài sản
Bảo đảm bằng tài sản h́nh thành từ vốn vay

Dịch vụ bảo lănh

Hướng dẫn lập phương án vay vốn

 Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 Quyền và nghĩa vụ của ngân hàng

 

 

 

 

Các phương thức cho vay

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng của từng khoản vay của khách hàng và khả năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng, NHNo nơi cho vay thỏa thuận với khách hàng vay về việc lựa chọn các phương thức cho vay sau đây:

1. Cho vay từng lần:

Phương thức cho vay từng lần áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và NHNo nơi cho vay lập thủ tục vay vốn theo quy định và kư hợp đồng tín dụng.

2. Cho vay theo hạn mức tín dụng:

a) Phương thức cho vay này áp dụng với khách hàng vay ngắn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên, kinh doanh ổn định.

b) Xác định hạn mức tín dụng:

- NHNo nơi cho vay sau khi nhận đủ các tài liệu của khách hàng tiến hành xác định hạn mức tín dụng.

- Đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh tổng hợp th́ phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng là tổng hợp phương án sản xuất, kinh doanh của từng đối tượng, theo đó NHNo nơi cho vay xác định hạn mức tín dụng cho cả phương án sản xuất, kinh doanh tổng hợp.

c) Phát tiền vay: trong phạm vi hạn mức tín dụng, thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng, mỗi lần rút vốn vay khách hàng và NHNo nơi cho vay lập giấy nhận nợ kèm theo các chứng từ phù hợp với mục đích sử dụng vốn trong hợp đồng tín dụng.

d) Lăi suất cho vay: Căn cứ vào quy định của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam, NHNo nơi cho vay ghi vào hợp đồng tín dụng hoặc giấy nhận nợ kèm theo hợp đồng tín dụng.

e) Quản lư hạn mức tín dụng:

- NHNo nơi cho vay phải quản lư chặt chẽ hạn mức tín dụng, bảo đảm mức dư nợ không vượt quá hạn mức tín dụng đă kư kết.

- Trong quá tŕnh vay vốn, trả nợ, nếu việc sản xuất, kinh doanh có thay đổi và khách hàng có nhu cầu điều chỉnh hạn mức, khách hàng phải làm giấy đề nghị xác định lại hạn mức tín dụng; NHNo nơi cho vay xem xét, nếu thấy hợp lư th́ cùng khách hàng thỏa thuận điều chính hạn mức tín dụng và bổ sung hợp đồng tín dụng.

- Kư kết hạn mức tín dụng mới: Trước 10 ngày khi hạn mức tín dụng cũ hết hiệu lực khách hàng gửi cho NHNo nơi cho vay phương án sản xuất, kinh doanh kỳ tiếp theo. Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, NHNo nơi cho vay thẩm định để xác định hạn mức tín dụng và thời hạn của hạn mức tín dụng mới.

g) Xác định thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay được xác định trên hợp đồng tín dụng hoặc trên từng giấy nhận nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nguồn vốn của NHNo nhưng tối đa không quá 12 tháng; nếu khách hàng kinh doanh tổng hợp th́ lựa chọn sản phẩm có chu kỳ kinh doanh dài nhất hoặc chiếm tỷ trọng chủ yếu để xác định thời hạn cho vay. Thời hạn cho vay trên từng giấy nhận nợ có thể không phù hợp với thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng.

3. Cho vay theo dự án đầu tư:

a) NHNo cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.

b) NHNo nơi cho vay cùng khách hàng kư hợp đồng tín dụng và thỏa thuận mức vốn đầu tư duy tŕ cho cả thời gian đầu tư của dự án, phân định các kỳ hạn trả nợ.

c) Ngân hàng thực hiện giải ngân theo tiến độ thực hiện dự án.

d) Mỗi lần rút vốn vay, khách hàng lập giấy nhận nợ tiền vay trong phạm vi mức vốn đầu tư đă thỏa thuận; kèm theo các chứng từ xin vay phù hợp với mục đích sử dụng vốn trong hợp đồng tín dụng.

e) Trường hợp khách hàng đă dùng nguồn vốn huy động tạm thời khác để chi phí cho dự án được duyệt trong thời gian chưa vay được vốn ngân hàng, th́ NHNo nơi cho vay có thể xem xét cho vay bù đắp nguồn vốn đó.

4. Cho vay hợp vốn:

Việc cho vay hợp vốn thực hiện theo quy chế đồng tài trợ của tổ chức tín dụng do Thống đốc NHNN ban hành, văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam và các thỏa thuận giữa các tổ chức tham gia đồng tài trợ.

5. Cho vay trả góp:

NHNo nơi cho vay và khách hàng xác định và thỏa thuận số lăi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.

6. Cho vay theo hạn mức tín dụng dự pḥng:

a) Căn cứ nhu cầu vay của khách hàng, NHNo nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng dự pḥng, thời hạn hiệu lực của hạn mức dự pḥng; NHNo nơi cho vay cam kết đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ; trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng không sử dụng hoặc sử dụng không hết hạn mức tín dụng dự pḥng, khách hàng vẫn phải trả phí cam kết tính cho hạn mức tín dụng dự pḥng đó. Mức phí cam kết phải được thỏa thuận giữa khách hàng và NHNo nơi cho vay.

Khi khoản vay theo cam kết được thực hiện, NHNo nơi cho vay và khách hàng thực hiện quy tŕnh, thủ tục, hồ sơ theo các điều khoản trong Quy định này.

b) Chi nhánh có nhu cầu mở hạn mức tín dụng dự pḥng phải tŕnh Tổng giám đốc NHNo Việt Nam xem xét quyết định.

7. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng:

a) NHNo nơi cho vay chấp thuận cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong phạm vi hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lư của NHNo. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, NHNo nơi cho vay và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNo Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.

b) Phương thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng thực hiện theo hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam.

8. Cho vay theo hạn mức thấu chi:

Là việc cho vay mà NHNo Việt Nam thỏa thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và NHNN Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Phương thức cho vay theo hạn mức thấu chi thực hiện theo hướng dẫn của Tổng giám đốc NHNo Việt Nam.