NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

& PTNT VIỆT NAM

CHI NHÁNH: TỈNH BÌNH THUẬN

-------------------------------------------------------------

 

Số: 359/NHNo-BTh-HCNS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------------------------

 

 

Phan Thiết, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

“V/v: Thay đổi lịch thi tuyển dụng lao động đặc thù”

 

 

Căn cứ văn bản số 291/NHNo-BTh-HCNS ngày 02/3/2017 của Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Thuận “V/v: tuyển dụng lao động đặc thù”, thời gian thi tuyển dụng dự kiến tổ chức vào ngày 18/3/2017.

 

Tuy nhiên hiện nay do yêu cầu công việc, chi nhánh chưa thể tổ chức thi tuyển theo đúng thời gian dự kiến.

 

Nay Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi tuyển dụng, ngày thi cụ thể sẽ được thông báo đến các ứng viên dự thi sau khi được sắp xếp cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:

-        BGĐ NHNo Tỉnh;

-        Agribank CN loại II trực thuộc;

-        Các phòng NV tại Agribank BT;

-        Trang Web Agribank BT;

-      Lưu HCNS

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN VĂN HAI