AGRIBANK BÌNH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

SẢN PHẨM DỊCH VỤ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,

KINH DOANH NGOẠI HỐI NĂM 2017 

Ngày 05/08/2017, Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Sản phẩm dịch vụ, Công nghệ thông tin, Kinh doanh ngoại hối năm 2017, tham gia Hội nghị có 264 người là lãnh đạo, trưởng, phó phòng và nhân viên nghiệp vụ trong toàn chi nhánh. Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Phó Giám đốc Agribank Bình Thuận - chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổ chức nhằm quán triệt định hướng phát triển Sản phẩm dịch vụ (SPDV), kinh doanh ngoại hối và Công nghệ thông tin (CNTT) của Agribank giai đoạn 2016-2020 để từ đó từng chi nhánh loại II có định hướng trong chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại đơn vị, đồng thời nâng cao, mở rộng kiến thức cho cán bộ, giao dịch viên để phát triển SPDV, kinh doanh ngoại hối và an toàn CNTT.

Hội nghị đã nghe tóm tắt Đề án SPDV của Agribank giai đoạn 2016-2020, đánh giá hoạt động SPDV của Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận các năm 2012-2016 và định hướng phát triển SPDV giai đoạn 2017-2020; đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế, kiều hối, kinh doanh ngoại tệ năm 2016 và định hướng giai đoạn 2017-2020; hoạt động CNTT năm 2016, giải pháp giai đoạn 2017-2020 và công nghệ số thúc đẩy dịch vụ ngân hàng hiện đại, gia tăng tiếp cận khách hàng.

Trong phần tập huấn nghiệp vụ Thẻ, Hội nghị đã nghe trình bày về những điểm mới của dự thảo thay thế Quyết định 955/QĐ-HĐTV-TTT, điểm mới của dự thảo thay thế Quyết định 33/QĐ-HĐTV-TTT về xử lý rủi ro tổn thất trong nghiệp vụ thẻ như: thay đổi hạn mức thấu chi, hạn mức thẻ tín dụng, thay đổi mẫu biểu trong hồ sơ phát hành thẻ, chứng từ bổ sung trong hồ sơ xử lý rủi ro đối với nghiệp vụ thẻ… Đối với sản phẩm E-Banking, báo cáo viên đã trình bày về tổng quan hệ thống; quy trình đăng ký chức năng chuyển khoản trên Internet Banking.

Đối với nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, báo cáo viên đi sâu nghiệp vụ chi trả dịch vụ Western Union qua ABMT, cách thức đăng nhập, sử dụng và một số lỗi thường gặp để giao dịch viên nắm bắt, tư vấn cho khách hàng.

Hội nghị đã quán triệt về thực trạng an toàn thông tin, một số giải pháp đảm bảo an ninh an toàn trong hệ thống Agribank, mục đích kiểm tra tuân thủ quản lý, sử dụng username và password, các quy định, quy trình yêu cầu tuân thủ, quy trình kiểm tra để nâng cao nhận biết cho người sử dụng, tránh những rủi ro trong quá trình sử dụng IPCAS.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Đỗ Văn Dũng đã chỉ đạo: “Các chi nhánh loại II cần tranh thủ mối quan hệ với các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên tại địa phương để thông qua các tổ chức này quảng bá SPDV của Agribank, nhất là sản phẩm mới đến khách hàng thường xuyên, liên tục hơn, đồng thời áp dụng những kiến thức tiếp thu được vào công việc hàng ngày, mở rộng đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ, đảm bảo an toàn trong nghiệp vụ mạng”.

Minh Tuấn